Projectes d'arquitectura

Desenvolupament complet de projectes d'edificació, ja sigui obra nova, rehabilitació, canvi d'ús. El projecte es desenvolupa en quatre fases diferenciades:

 

Estudis previs: Constitueixen la fase preliminar de l'encàrrec, en la qual s'expressen les idees de manera esquemàtica, mitjançant croquis o dibuixos, inclou la informació precisa, el plantejament del programa tècnic de necessitats i una estimació orientativa de cost econòmic, que permetin al client adoptar una decisió inicial.

 

Avantprojecte: És la fase de treball en la qual s'exposen els aspectes fonamentals del Projecte: funcionals, formals i constructius, per a proporcionar una primera imatge global del Projecte.

 

Projecte Bàsic: Constitueix la fase de treball en la qual es defineix de manera precisa les característiques generals del Projecte, mitjançant l'adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut és suficient per a sol•licitar, una vegada obtingut el preceptiu visat col•legial, la llicència municipal o altres autoritzacions administratives, però insuficients per a portar a terme la construcció.

 

Projecte d'Execució: És la fase del treball que desenvolupa el Projecte Bàsic, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, elements, sistemes constructius i equips. El seu contingut és suficient per a obtenir el visat col•legial necessari per a iniciar les obres.

CAT      ES      EN

Moreres, 29 - Casablanca - 08739 - Subirats - Barcelona - Catalonia

+34 606 975 116 | openbim@ddv.cat

 

 

  • Facebook Square
  • Twitter Square
  • Instagram - Black Circle
  • LinkedIn - Black Circle